พมส. ร่วมมือกับ คณะนิติศาสตร์ มข. ทำโครงการพัฒนา “ต้นกล้า นิติพัฒนาเมือง”

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU เข้าร่วมในกิจกรรมของหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) ประสานความร่วมมือกับ คณะนิติศาสตร์ มข. ทำโครงการพัฒนา “ต้นกล้า นิติพัฒนาเมือง” หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ ทั้งในมิติทางกฎหมาย และมิติของการพัฒนาเมือง