บพท. พมส. ประชุมร่วมกับคณาจารย์จากหลากหลายสาขาทางด้าน logistic มฟล. ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) ประชุมร่วมกับคณาจารย์จากหลากหลายสาขาทางด้าน logistic มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ  

วันที่ 25 กันยายน 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (ฝ่าย 3) พร้อมด้วยนักวิจัยคณะทำงานหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) นำโดย ผศ.ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับคณาจารย์จากหลากหลายสาขาทั้งด้านการจัดการ logistic ดิจิทัลเทคโนโลยี  เกษตร กฎหมาย จีนศึกษา แม่โขงล้านช้าง  และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีทั้งนักศึกษาระดับตรี โท และเอก ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย วิชา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร. ดำรงพล คำแหงวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการเขียนรายงานของเทศบาลที่ได้รับทุนภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยจะมี Coach จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้การสนับสนุนในการเขียนรายงาน ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมหารือได้มีการกำหนดวางกรอบการเขียนรายงานในหัวข้อต่าง ๆร่วมกัน และร่วมอภิปรายหารือร่วมกันในแต่ละกรอบ