“สู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่…ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยข้อมูล ความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ”

“สู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่…ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยข้อมูล ความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ”

โดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย อุปนายกสภามหาวิทยาธรรมศาสตร์ อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า