รายงานความก้าวหน้าการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยข้อมูล ความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ

รายงานความก้าวหน้าการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยข้อมูล ความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ โดย ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น