ท้องถิ่นชาญฉลาดด้วยการใช้ข้อมูลเมืองด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน