ท้องถิ่นชาญฉลาดด้วยข้อมูลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง