สินทรัพย์ท้องถิ่น (Local Assets) เพื่อก้าวสู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่

กรณี “ตราดศึกษา” โดย นายรุ่งโรจน์ แสวงกาญจน์ นักประชาสัมพันธ์ฯ เทศบาลเมืองตราดโดย

กรณี “คนเปลี่ยนคู คูเปลี่ยนเมือง เมืองเปลี่ยนคน” นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด