อภิปราย “การเชื่อมต่อกับการศึกษาในระบบ/การศึกษาตลอดชีวิต (Life-Long Learning)”

กรณีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรณีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรณีของมหาวิทยาลัยบูรพา

กรณีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรณีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์