“กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน”

โดย รศ.ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)