การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะ ยกระดับเมืองอย่างยั่งยืน

โดย ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม