บพท. พมส. ประชุมร่วมกับคณาจารย์จากหลากหลายสาขาทางด้าน Logistic มฟล. ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) ประชุมร่วมกับคณาจารย์จากหลากหลายสาขาทางด้าน logistic มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ