บพท. พมส. จับมือคณาจารย์จากหลากหลายสาขาทางด้าน Logistic มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ลงนาม MOA บันทึกข้อตกลงทางวิชาการในการพัฒนาพื้นที่

บพท. พมส. จับมือคณาจารย์จากหลากหลายสาขาทางด้าน logistic มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ลงนาม MOA บันทึกข้อตกลงทางวิชาการในการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ  .