หลักสูตร พมส. และ Bedrock จัดฝึกอบรมการใช้งานแฟลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองในทั้ง 4 ด้านอัจฉริยะ ให้กับเทศบาลที่ได้รับทุนวิจัยในแต่ละด้าน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.)  และบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด  จัดฝึกอบรมการใช้งานแฟลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองในทั้ง 4 ด้านอัจฉริยะ ให้กับเทศบาลที่ได้รับทุนวิจัยในแต่ละด้าน