พมส. ผลึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประชุมหารือก่อนลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการฯ ภายใต้โครงการระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ในระดับพื้นที่

หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) ผลึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประชุมหารือก่อนลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจรบูรณาการศาสตร์การดูแลตะวันตกและตะวันออก ภายใต้โครงการระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ในระดับพื้นที่

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) นำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD) ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผลึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมืองพัทยา จ.ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  และศูนย์วิศวกรรมพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชุมหารือก่อนลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจรบูรณาการศาสตร์การดูแลตะวันตกและตะวันออก ภายใต้โครงการระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ในระดับพื้นที่

          วัตถุประสงค์ของการประชุมนี้ นอกจากจะเป็นการวางกรอบแนวคิดกับทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจรบูรณาการศาสตร์ การดูแลที่ครอบคลุมฝั่งตะวันตกและตะวันออกแล้ว ในครั้งนี้ยังมีสาระสำคัญเพื่อที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลที่มีทั้งจากเทศบาลเมืองพัทยา จากงานวิจัยต่อยอดหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.)  โครงการวิจัยหมอพื้นบ้าน ทั้งฐานข้อมูลหมอพื้นบ้าน ระบบนัดหมาย รวมไปถึงคลังความรู้ต่างๆ และกินดี อยู่ดี แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็น Platform การดูแลด้วย Telehealth Device ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อที่ประชาชนกว่า 30,000 คนในเมืองพัทยานั้นที่ได้รับการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ผ่านแฟลตฟอร์มนี้ และจะเกิดการร่วมมือระหว่าง digital  & Local wisdom และ Se & องค์กร ที่เข้ามาดูแลระบบ ผ่านการร่วมลงทุนของหลายภาคส่วน