OPSCD เข้าร่วมในกิจรรม พมส. ผลึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประชุมหารือก่อนลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการฯ ภายใต้โครงการระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ในระดับพื้นที่

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD) เข้าร่วมในกิจกรรม หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) ผลึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประชุมหารือก่อนลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจรบูรณาการศาสตร์การดูแลตะวันตกและตะวันออก ภายใต้โครงการระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ในระดับพื้นที่