พมส. เปิดพื้นที่หารือร่วมกับภาคีวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับเทศบาลที่ได้รับทุนวิจัย แฟลตฟอร์ม CDDP ในโครงการฯ 

หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) เปิดพื้นที่หารือร่วมกับภาคีวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับเทศบาลที่ได้รับทุนวิจัยแฟลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง City Digital Data Platform (CDDP)  ในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง(พมส.) นำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคุณทองเล็ก ปาตังกะโร เลขานุการมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะทำงาน เปิดพื้นที่หารือและการรายงานความก้าวหน้าให้กับภาคีวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับเทศบาลที่ได้รับทุนวิจัย แฟลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง City Digital Data Platform (CDDP) ในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ อันประกอบด้วย ที่ปรึกษาวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1) รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร 2) ผศ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 3) รศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา 4) อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 5) ผศ.ดร. นคร เสรีรักษ์ 6) รศ.ดร.ระวี หาญเผชิญ ที่ปรึกษาวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1) ผศ.ดร. สันติชัย วิชา 2) ดร.ดำรงพล คำแหงวงศ์ 3) ดร.สมรรถชัย แย้มสะอาด 4) อาจารย์นุรัตน์ ปวนคำมา ที่ปรึกษาวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1) ผศ.ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ และที่ปรึกษาวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1) รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ 2) รศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 3) ผศ.ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ 4) ผศ.ดร.ชนิษฎา ชูสุข ที่ปรึกษาวิชาการจากมหาวิทยาลัยบูรพา 1) ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล 2) ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง 3) รศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์ 4) ผศ.ดร.พัชรินทร์ พูลทวี 5) ดร. ศศิรมย์ พานทอง 6) นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ  

เริ่มด้วยกล่าวท้าวความที่ไปที่มาของโครงการฯ โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในโครงการนั้นจะแบ่งเป็นหน่วยบริหารโครงการภาพใหญ่โดยมีมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน มีภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และเครือข่ายภาครัฐ

ต่อเนื่องด้วยการกล่าวถึงภาพรวมของโครงการ ฯ โดย ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การขับเคลื่อนหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รวมถึงบทบาทที่ปรึกษาวิชาการว่าจะสนับสนุนเทศบาลได้อย่างไรบ้าง

การหารือร่วมกับภาคีวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับเทศบาลที่ได้รับทุนวิจัยในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทของที่ปรึกษาวิชาการ และเป็นฝ่ายกระตุ้นให้เห็นว่าการใช้งานของตัวแฟลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองนั้นสามารถใช้งานอย่างไร และมีประโยชน์ต่อทางเทศบาลอย่างไรบ้าง เพื่อช่วยยกระดับเทศบาลด้วยกลไกความรู้ ความร่วมมือระดับประเทศ