พมส. เปิดพื้นที่หารือร่วมกับภาคีวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับเทศบาลที่ได้รับทุนวิจัย  แฟลตฟอร์ม CDDP ในโครงการฯ 

หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) เปิดพื้นที่หารือร่วมกับภาคีวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับเทศบาลที่ได้รับทุนวิจัยแฟลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง City Digital Data Platform (CDDP)  ในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ