เปิดวิสัยทัศน์นักพัฒนาเมือง ๑๒ ผู้บริหารเมืองของประเทศไทย ต้นแบบนักพัฒนาเมืองระดับสูง

วิสัยทัศน์นักพัฒนาเมือง เปิดวิสัยทัศน์นักพัฒนาเมือง ๑๒ ผู้บริหารเมืองของประเทศไทย ต้นแบบนักพัฒนาเมืองระดับสูง