หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่ร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้การจัดทำข้อมูลเมือง และสะท้อนผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ ระบบแพลตฟอร์มฐานข้อมูลเมืองกับทต.หนองม่วง ทม.ตาคลี ทน.นครสวรรค์ ทต.ลาดยาว และทต.คลองลานพัฒนา

หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) ลงพื้นที่ร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้การจัดทำข้อมูลเมือง และสะท้อนผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ ระบบแพลตฟอร์มฐานข้อมูลเมืองกับเทศบาลตำบลหนองม่วง เทศบาลเมืองตาคลี เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลตําบลลาดยาว เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา