OPSCD ร่วมงาน Rights of the voiceless (ไร้เสียงไม่ไร้สิทธิ์) จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการวิจัยสานมิตรภาพพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัด ตามแนวถนนมิตรภาพฯ

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD) ร่วมงาน Rightsof the voiceless (ไร้เสียงไม่ไร้สิทธิ์) จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการวิจัยสานมิตรภาพพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัด ตามแนวถนนมิตรภาพและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ