นายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักพัฒนาเมืองระดับสูง” รุ่นที่ 1

นายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักพัฒนาเมืองระดับสูง” รุ่นที่ 1 โดย บพท.ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสมาคมสันนิบาตเทศบาล คึกคัก หวังนำหลักงานวิชาการและการวิจัย ลงลึกพัฒนาแก้ปัญหาเมือง

เมื่อวันที่  9 กันยายน  2565  ที่ผ่านมา ณ สมาคมสันติบาตรเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ย่านตลิ่งชัน กทม.ได้มีการเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่  1  ซึ่งดำเนินการโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งมีนายกเทศมนตรีจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมทั้งระบบออนไซต์และออนไลน์กว่า 200  คน โดยมีวิทยากรระดับประเทศเป็นผู้มาบรรยาย โดยวันนี้เป็นวันแรกของหลักสูตรที่ได้เปิดดำเนินการอบรม โดยเน้นไปที่หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาเมืองของโลกในปัจจุบัน” และได้เปิดโอกาสให้นายกเทศมนตรีที่มีผลงานโดดเด่นได้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อนำไปเสนอการพัฒนาเมืองในพื้นที่ของตนเอง

 เรื่องนี้นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายกเทศมนตรีนครยะลา ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองยะลาจนได้รับรางวัลระดับประเทศว่า เทศบาลเมืองยะลาเป็นเพียงเทศบาลเล็ก ๆ แต่มีต้นทุนสำคัญที่มีอยู่ทั้งเรื่องการเป็นเมืองน่าอยู่ผังเมืองสวยงามติดลำดับ 23  ของโลก รวมถึงเมืองสะอาด   และเทศบาลได้เข้าไปพัฒนาด้วยการนำเอาโครงการสร้างการสื่อสารทั้งหมดมาใช้ในการพัฒนาเมือง โดยใช้หลัก 6  C คือ  ความสะอาด (Cleanliness) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) การเชื่อมต่อ (Connectivity) วัฒนธรรม (Culture) ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive) และความสะดวกสบาย (Comfort) โดยทำให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองยะลาดีขึ้น มีความสุขมากยิ่งขึ้น

นอกนั้นยังมีเรื่องของ  การปรับโครงสร้างเมืองด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และ Logistic โดยใช้ทุนเดิมที่มีอยู่ คือ ทุนความสะอาด ทุนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง   ทุนสิ่งแวดล้อม ทุนด้านการศึกษา การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภาคใต้  และทุนทางวัฒนธรรม  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม   วางตำแหน่งเมืองให้เป็นเมืองแห่งความสมานฉันท์  ที่ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างเมืองยะลาให้น่าอยู่ด้วยการสร้างแบรนด์ให้เมืองยะลา เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนไม่เหมือนใคร

 ด้านนางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีหญิงที่ครองตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นมายาวนานกว่า  23  ปีและนำผลงานมาสร้างความประจักษ์จนทำให้ประชาชนในพื้นที่เลือกเข้ามาพัฒนาเมืองคอนสวรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา มีการใช้สังคมออนไลน์ในการสื่อสารกับกลุ่มคนเพื่อให้รู้ปัญหาและแก้ปัญหา แม้จะเป็นผู้หญิงแต่ไม่เคยกลัวความลำบาก ความสกปรกเดินหน้าลุยสู้งานจนได้ใช้ประชาชนในพื้นที่

  ในขณะที่การบรรยายในวันนี้กับหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาเมืองของโลกในปัจจุบัน” ซึ่งมีนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ มาบรรยายในหัวข้อการเมืองโลกผลกระทบกับเมืองเรา โดยนายธานี ซึ่งจะเดินทางไปเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกาในวันที่  1  ตุลาคมนี้ ได้กล่าวถึงการเมืองในระดับโลกที่แม้จะอยู่ไกลจากประเทศไทยแต่หากเกิดความขัดแย้งกันก็จะส่งผลกระทบกับชีวิตกับคนไทยไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะกรณีของยูเครนกับรัสเซียที่มีปัญหาสู้รบกันทำให้ราคาน้ำมันในไทยแพงขึ้นและอีกปัจจัยหลาย ๆ อย่าง

ในขณะที่ รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บรรยายหัวข้อ เศรษฐกิจโลกพลิกผวนแบบนี้มีโอกาสดี ๆ อยู่ตรงไหน ซึ่งได้เชื่อมโยงให้เห็นโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนที่แต่ละแห่งมีต้นทางผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่แตกต่างกัน จะต้องนำเอาสิ่งที่ชุมชนและแต่ละเมืองมีนำมาพัฒนา ต่อยอดให้ออกสู่ตลาดโลกได้ แม้จะมีอุปสรรคหลายอย่างแต่มีโอกาสสำหรับคนทีคิดก่อนและลงมือทำก่อนเสมอ

 สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการของหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่  1 จะอบรมเป็นระยะเวลา  1  ปี โดยกำหนดการอบรมทุกวันศุกร์ มีทั้งการบรรยายพิเศษ การศึกษาดูงาน และการปฏิบัติ โดยเน้นการนำเอาการทำวิจัยเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนและพัฒนาเมือง