การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 มูลเหตุเดิม
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2512 นายอุดร ตันติสุนทร เป็นส. ส. จังหวัดตาก ครั้งแรก ปิดสมัยประชุมออกไปเยี่ยมราษฎร พบความทุกข์ของราษฎร จึงหาทางแก้ไขพบว่าต้องให้มีกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
 งานต่อมา
เมื่อ 7 กรกฎาคม 2526 เมื่อเป็นส. ส. ตากครั้งที่ 3 และเป็นรองเลขาธิการพรรคกิจสังคม ได้เสนอร่างกฎหมายให้มีการก่อตั้งอบต. ร่วมกับ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค พบว่ามีอุปสรรคมากมายและร่างกฎหมายดังกล่าวตกไปเพราะรัฐบาลยุบสภา
เมื่อ 15 ตุลาคม 2535 ได้เป็นส. ส. ตาก ครั้งที่ 5 เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังธรรมได้เสนอร่างกฎหมายอบต. อีก
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2537 ได้ผ่านสภาออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
 เริ่มงานก่อตั้งมูลนิธิ
เมื่อกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ผ่านสภาแล้วนั้น เริ่มมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. เมื่อปี 2538 ได้พิจารณาเห็นว่าการให้ราษฎรในตำบลเริ่มรู้วิธีจัดการปกครองตนเองโดยมีนายอำเภอเป็นพี่เลี้ยงไปก่อนนั้นจะต้องให้กรมการปกครองมีนโยบายส่งเสริมจึงได้ปรึกษากับอธิบดีกรมการปกครองสมัยนั้นปรากฏว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการให้มีอบต.

จึงได้ไปร่วมกับรศ.นรนิติ เศรษฐบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อาจารย์ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์, อาจารย์ดร.สายทิพย์ สุคติพันธ์ และอาจารย์อื่นอีกหลายท่าน ร่วมก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยทางราชการกรุงเทพมหานครได้อนุญาตให้จดทะเบียนได้เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2539

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่พิมพ์เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

ตลอดจนการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างองค์กรท้องถิ่นกับองค์กรท้องถิ่นและองค์กรท้องถิ่นกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงกับประชาชนทั่วไป

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญว่า “ท้องถิ่นเข้มแข็ง : ประชาชนเป็นสุข”

 งานของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  1. จัดพิมพ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบล, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษด้วย
  2. จัดตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (CLGS) ในอุปถัมภ์ของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. ร่วมกับดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ก่อตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  4. ร่วมกับดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ จัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น
  5. จัดสัมมนา / เสวนาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
  6. ได้ร่วมมือกับมูลนิธิคอนราด อเดนาวด์ ของเยอรมันสถาบัน, CLAIR ของญี่ปุ่น, สถาบัน KLAIR ของเกาหลี เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น
  7. เมื่อ 29 เมษายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งให้นายอุดร ตันติสุนทร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารราชการแผ่นดินในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  8. เมื่อ 20 มิถุนายน 2559 รองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) ได้แต่งตั้งให้นายอุดร ตันติสุนทรเป็นประธานอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนและบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจ

“เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนก็บอกว่า ให้ไปร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

พระดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่คณะผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมร้านกาชาดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันพุธที่ 2 29 มีนาคม 2549