ประกาศมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 4/2566

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ