CONGRATULATIONS! ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักวางแผนข้อมูลเมือง” (City Data Planner: CDP) รุ่น 1

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทองเล็ก  ปาตังกะโร เลขานุการมูลนิธิ ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักวางแผนข้อมูลเมือง” (City Data Planner: CDP) รุ่น 1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทองเล็ก  ปาตังกะโร เลขานุการมูลนิธิ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักวางแผนข้อมูลเมือง” (City Data Planner: CDP) รุ่น 1 โดยได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท AI and Robotics Ventures ณ โรงแรมมิราเคิลแกร์น คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร อนึ่ง หลักสูตร “นักวางแผนข้อมูลเมือง” (City Data Planner: CDP) รุ่น 1 นั้น เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท AI and Robotics Ventures หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และคณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกข้อมูล ความร่วมมือ เทคโนโลยี ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานสู่ดิจิทัลอย่างเหมาะสม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล