เดินหน้าดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อ หลังนักวิจัยในโครงการฯของมูลนิธิ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพท.นำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ

เดินหน้าดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อ หลังนักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ พร้อมร่วมรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

          เมื่อกลไกหนึ่งที่ช่วยให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย ดังนั้นในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จึงได้กำหนดจัดการประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1 “กรอบทาบทามงานวิจัย” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” และแผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไก พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น ณ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 1 (ระยะ 4 เดือน) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ โดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2565

          สำหรับการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ระยะ 4 เดือน กรอบการวิจัยกลไกด้านการพัฒนาข้อมลูและองค์ความรู้ (Urban Open Data and Knowledge Management) ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ อันมี นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ก่อตั้งมูลนิธสิ่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นั้น ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ นักวิจัยในโครงการ พร้อมด้วย นางสาวทองเล็ก  ปาตังกะโร เลขานุการมูลนิธิ ในฐานะนักวิจัยในโครงการฯ ร่วมรายงานความก้าวหน้า ต่อคณะกรรมการจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในฐานะหน่วยงานผู้ให้ทุน ประกอบด้วย รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ บพท. และ ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.ชลิตดา มัธยมบุรุษ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง และ รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย และเพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนำผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ภายหลังจากที่นักวิจัยได้มีการนำเสนอ และตอบข้อซักถามของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้เชี่ยวชาญต่างได้ให้ข้อเสนอแนะ และข้อสรุปในการจัดการเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไปด้วย