พมส. 1 จัด Workshop ชี้แจงเตรียมความพร้อม ก่อนทำข้อตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่น 1 จัด Workshop ชี้แจงเตรียมความพร้อม ก่อนทำข้อตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญ ภายใต้โครงการ “การยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ” ของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนเด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ 2565

          เมื่อ “ส่วนสำคัญในการเสริมสร้างฐานความความคิดที่แข็งแรงในการวิจัยให้ออกมาสมบูรณ์ คือ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานวิชาการ พร้อมการให้ทุนที่พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวคิด” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่น 1 ในโครงการ “การยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ” ของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนเด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงได้กำหนดจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติ Workshop ชี้แจงเตรียมความพร้อม ก่อนทำข้อตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัย” ผ่านระบบ ZOOM MEETING ให้กับตัวแทนเทศบาล จำนวน 60 เทศบาลที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร พมส.รุ่นที่ 1 และโครงการของเทศบาลนั้นได้รับการพิจารณาเบื้องต้นให้ผ่านการคัดเลือก เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญ โดยมี รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บพท. เพื่อให้โครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ได้ทบทวนข้อเสนอเชิงหลักการและพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยที่มีคุณภาพและตอบตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของ ภายใต้โครงการ “การยกระดับการพัฒนา ท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ”

          ด้าน นักวิจัยประจำโครงการฯ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ และ นางสาวทองเล็ก  ปาตังกะโร เลขานุการมูลนิธิฯ ยังได้ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน ชี้แจงเตรียมความพร้อม ก่อนทำข้อตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยพร้อมตอบประเด็นข้อซักถาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการ รายละเอียดการเบิกจ่าย การปรับเนื้อหาและปรับงบประมาณในส่วนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยข้อเสนอต่อไป พร้อมแจ้งกิจกรรมการลงนามในข้อตกลงการรับทุนสนับสนุน ระหว่าง หลักสูตร พมส.กับเทศบาล ที่โครงการผ่านการคัดเลือก และปิดท้ายด้วยการทำความเข้าใจร่วมกันถึงกระบวนการในการส่งมอบงานและกระบวนการในการติดตามประเมินผล

          ยิ่งไปกว่านั้น ตลอดการจัด Workshop นายภัทรพล ขวัญสุด นักวิจัยในโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองท้องถิ่น และกลไกเติบโตใหม่ RDC ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญ คือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการจัดประชุม สัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และกลไกเติบโตใหม่ โดย นายภัทรพล ขวัญสุด ได้ร่วมให้การสนับสนุนด้านข้อมูล และประสานงานภาคีเครือรข่าย รวมถึงผู้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย เข้าร่วม Workshop นี้ด้วย