ผู้บริหาร บพท.ร่วมสังเกตการณ์ พมส.1 เปิด Workshop ให้คำปรึกษาออนไลน์ หวังพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญ

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมสังเกตการณ์ พมส. รุ่นที่ 1 เปิด Workshop ให้คำปรึกษาออนไลน์ เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญก่อนทำข้อตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ก่อตั้งมูลนิธสิ่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนเด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้เปิดช่องทางให้คำปรึกษาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Could Meeting เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์และพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญก่อนทำข้อตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ในระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมเชิญ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมสังเกตการณ์ “Workshop ให้คำปรึกษาออนไลน์” ด้วย

          สำหรับ “Workshop ให้คำปรึกษาออนไลน์” นั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 มีการจัดเตรียม นักวิจัยประจำโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ และเครือข่ายของมูลนิธิร่วมให้ข้อมูล คำปรึกษาเพื่อคลายความกังวล ตอบปัญหา และสร้างความเข้าใจในการจัดทำโครงงานวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญก่อนทำข้อตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้กับตัวแทนเทศบาล จำนวน 60 เทศบาลที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร พมส.รุ่นที่ 1 และโครงการของเทศบาลนั้นได้รับการพิจารณาเบื้องต้นให้ผ่านการคัดเลือก อันประกอบด้วย เทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลตำบลเชียงม่วน เทศบาลตำบลนางแล เทศบาลตำบลแม่จัน เทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลนครรังสิต เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองตาคลี เทศบาลตำบลลำพญา เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครอ้อมน้อย เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เทศบาลเมืองสามพราน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลเมืองเสนา เทศบาลตำบลดงขุย เทศบาลตำบลนาดี เทศบาลตำบลลาดยาว เทศบาลตำบลวิหารแดง เทศบาลตำบลหนองม่วง เทศบาลตำบลหนองเสือ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เทศบาลตำบลแพรกษาเมืองพัทยา เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองตราด เทศบาลตำบลท่าม่วง เทศบาลตำบลท่ายาง เทศบาลตำบลพระแท่น เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลหนองกี่ เทศบาลตำบลละหานทราย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เทศบาลตำบลห้วยเม็ก เทศบาลตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองกันตัง เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลเหนือคลอง และเทศบาลตำบลเกาะแต้ว และนอกเหนือจาก Workshop ให้คำปรึกษาออนไลน์ แล้วยังมีการเปิดรับฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงได้มีการหารือเกี่ยวกับการขยายผล ต่อยอดจากโครงงานวิจัยในครั้งนี้ที่สามารถมาพัฒนา ปรับใช้ในอนาคตได้ด้วย