OPSCD COLA KKU ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยประจำศูนย์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยประจำศูนย์ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ