ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ เชิญนักวิจัยประจำ OPSCD COLA KKU ทำงานร่วมในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 5 แขวงภาคเหนือของ สปป.ลาว

ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ เชิญนักวิจัยประจำศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU ทำงานร่วมในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 5 แขวงภาคเหนือของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว