ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานให้กับกลุ่มหัตถกรรมจากแขวงอุดมไซย สปป.ลาว ณ จังหวัดน่าน พะเยา และเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 2566

เพื่อช่วยยกระดับองค์ความรู้หัตถกรรมชุมชนในแขวงอุดมไซ สปป.ลาว และสร้างการร่วมพัฒนาระหว่างสองประเทศระหว่างราชอาณาจักรไทยและ สปป.ลาว ด้วยองค์ความรู้และความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการกองทุนสามัคคี ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น OPSCD COLA KKU จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับกลุ่มหัตถกรรมจากแขวงอุดมไซ สปป.ลาว ในด้านการแปรรูปประมงน้ำจืด การจักสาน ผ้าพื้นเมือง และเครื่องปั้นดินเผา ในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย ในระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 2566