เดินหน้าดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อ หลังนักวิจัยในโครงการฯของมูลนิธิ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพท.นำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ

เดินหน้าดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อ หลังนักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ พร้อมร่วมรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์