พมส. 1 จัด Workshop ชี้แจงเตรียมความพร้อม ก่อนทำข้อตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่น 1 จัด Workshop ชี้แจงเตรียมความพร้อม ก่อนทำข้อตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญ ภายใต้โครงการ “การยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ” ของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนเด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ 2565