เยี่ยมเยียนเครือข่าย ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนานักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1

ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมเยียนเครือข่าย ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนานักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 พร้อม บรรยายพิเศษและให้โอวาท ผู้บริหาร-พนักงานเทศบาลตำบลลำพญา จ.นครปฐม

            วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และเป็นประธานได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเครือข่าย ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนานักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ณ เทศบาลตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย นายกเทศมนตรีตำบลลำพญา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่น” รวมทั้งข้อคิดต่างๆ ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด ในฐานะที่ผ่านการอบรมหลักสูตร พมส. มาแล้ว ซึ่งล้วนเป็นนักบริหาร นักพัฒนาเมืองตนเองทั้งสิ้น

            อนึ่ง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 นั้นอยู่ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนเด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ 2565