นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัล“ค่าของแผ่นดิน” รางวัลเกียรติยศแห่งแผ่นดิน

นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” รางวัลทรงเกียรติระดับชาติ ซึ่งเป็นรางวัลที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล

          รางวัลทรงเกียรติระดับชาติรางวัลหนึ่ง คือรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นรางวัลที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล และในโอกาสนี้ มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มสท.) ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัล“ค่าของแผ่นดิน”จากสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย โดยในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ จากสำนักนายรัฐมนตรี ได้มีการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ณ มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานหลัก กทม.
          อนึ่ง นายอุดร ตันติสุนทร มีผลงานที่โดดเด่นจากผลสำเร็จที่เป็นผู้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาแล้ว 27 ปี จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยหากประชาชนมีความต้องการจะร้องทุกข์ ก็สามารถติดต่อโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เลย ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นที่แท้จริง ทำให้ไม่ล่าช้า ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานของประชาธิปไตย
          สำหรับหน้าที่รับผิดชอบของ “มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”“PROMOTION OF LOCAL ADMINISTRATION FOUNDATION” ที่ผ่านมาและปัจจุบันนั้น คือ  ก่อตั้ง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จัดตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น จัดสัมมานาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ระหว่างองค์กรท้องถิ่นกับองค์การท้องถิ่น และองค์กรท้องถิ่นกับองค์กรอื่นๆ รวมถึงกับประชาชนทั่วไป จัดเสวนาให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการปกครองตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งจัดการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ