ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลดล็อคศักยภาพเมืองและการระดมทุนเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลดล็อคศักยภาพเมืองและการระดมทุนเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ ประเทศไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลดล็อคศักยภาพเมืองและการระดมทุนเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และยั่งยืน” ในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เมืองต่าง ๆ มีการวางแผนในการระดมเงินทุนสำหรับการลงทุนที่จะช่วยทำให้เมืองสามารถดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม (spatial planning)  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ จะมีหน่วยงานทั้งจาก ภาครัฐส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมาร่วมประชุม เพื่อหารือและเรียนรู้ร่วมกัน โดยจะมีการนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาวิเคราะห์ และจะเน้นการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรของเทศบาลและเมืองในการกำหนดกรอบการลงทุนและแนะนำโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการเงินคาร์บอน