เยี่ยมเยียนเครือข่าย ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนานักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1

ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมเยียนเครือข่าย ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนานักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 พร้อม บรรยายพิเศษและให้โอวาท ผู้บริหาร-พนักงานเทศบาลตำบลลำพญา จ.นครปฐม