นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัล“ค่าของแผ่นดิน” รางวัลเกียรติยศแห่งแผ่นดิน

นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” รางวัลทรงเกียรติระดับชาติ ซึ่งเป็นรางวัลที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล