หน่วย บพท. เชิญมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประกาศความร่วมมือผลักดันการพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาดให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่ จ.เชียงใหม่

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เชิญมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประกาศความร่วมมือผลักดันการพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาดให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่ จ.เชียงใหม่