ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร พมส.2 ร่วมเรียนรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลดล็อคศักยภาพเมืองและการระดมทุนเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และยั่งยืน”

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.2) (City Development Executive Program : CDE 2) ร่วมเรียนรู้การนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาวิเคราะห์ และเสริมสร้างศักยภาพองค์กรของเทศบาล และเมืองในการกำหนดกรอบการลงทุน และแนะนำโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการเงิน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลดล็อคศักยภาพเมืองและการระดมทุนเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และยั่งยืน”