ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ หนุน หลักสูตร พมส. ครั้งที่ 17 การปฏฺิบัติการบนฐานงานวิจัย ให้กับนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHIP) “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ผ่านการปฏิบัติการบนฐานงานวิจัยในประเด็นปฏิบัติการพัฒนาระบบและกลไกการนำข้อมูลมาสร้างมูลค่าและคุณค่า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาองค์ความรู้และกลไกการเปลี่ยนแปลงองค์กรกระบวนการทำงานสู่ดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Economy and Digital Transformation) พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Green Economy & BCG) พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (Historical and Cultural Economy) และการพัฒนารายได้ใหม่และกลไกการเงินใหม่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Financial Mechanism & Special Purpose Vehicle) โดยมีกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเมือง : Urban Solutions: Good Health & Well-Being, Energy and Circular Economy  ครั้งที่17  ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ID: 96365431913 Passcode: 100328