ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมืองหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2

วันที่ 29-30 มีนาคม 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting

****สามารถดาวโหลด Zoom Background

****สามารถดาวโหลด Zoom Background