ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ หนุนการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ผ่านหลักสูตร พมส. ครั้งที่ 9

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ หนุนการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ให้กับนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ผ่านหลักสูตร พมส. ครั้งที่ 9 หลักสูตรที่อิงอยู่บนฐานคิดประสบการณ์ของทุกคน