หลักสูตร พมส.รุ่น 1 ครั้งที่ 10 เดินหน้าผลักดันองค์ความรู้การพัฒนารายได้และกลไกการเงินใหม่ (Financial Mechanism & Special Purpose Vehicle) ให้กับนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของ บพท.

หลักสูตร “นักพัฒนาเมืองระดับสูง” รุ่น 1 ครั้งที่ 10 เดินหน้าผลักดันองค์ความรู้การพัฒนารายได้และกลไกการเงินใหม่ (Financial Mechanism & Special Purpose Vehicle) ให้กับนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่