ครั้งที่ 16 กับการทบทวนเป้าประสงค์ของหลักสูตร พมส. รุ่น 1

ครั้งที่ 16 กับการทบทวนเป้าประสงค์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่น 1