OPSCD COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ สู่ “การส่งเสริมวิจัยด้านการพัฒนาเมืองและท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ” อย่างยั่งยืน

OPSCD COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ สู่ “การส่งเสริมวิจัยด้านการพัฒนาเมืองและท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ” อย่างยั่งยืน