พมส.1 และ Bedrock เข้าพบเทศบาลตาคลีและเทศบาลลาดยาว เปลี่ยนโฉมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยฐานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อประชาชน

หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง1 (พมส.1) และ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด  เข้าพบเทศบาลตาคลี และเทศบาลลาดยาว เปลี่ยนโฉมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยฐานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อประชาชน

วันพุธที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา คณะทำงานหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) พร้อมด้วยบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ได้เข้าพบผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี และ เทศบาลตำบลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยเพื่อสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง นำโดย ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวทองเล็ก ปาตังกะโร เลขานุการมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ พร้อมด้วย ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด  โดยการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform) นี้ มีเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหลักสูตร พมส. ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในการขับเคลื่อนทุก ๆ เทศบาล ให้เดินไปพร้อมกัน ในลักษณะการ “ชวนมาทำ ชวนมาพัฒนา และเรียนรู้ไปด้วยกัน” ด้วยความเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนทุกองคาพยพ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นที่มีพลังได้

โดยสำหรับเทศบาลเมืองตาคลีนั้น นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี ได้ให้การต้อนรับ และร่วมอภิปรายแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง ซึ่งเทศบาลเมืองตาคลีมีเป้าหมายจะพัฒนาฐานข้อมูลเมืองเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข   โดยผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลต่างมีใจพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกัน เพราะเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นจริงประกอบการตัดสินใจวางแผนเมือง โดยเฉพาะการแสดงข้อมูลสุขภาพของกลุ่มคนเปราะบาง ปัญหา และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงช่องทางการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเทศบาลได้อีกด้วย  

ต่อมา เวลา 16.00 น. คณะทำงานหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) พร้อมด้วยบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ได้เข้าพบผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลลาดยาว โดยอภิปรายแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองเช่นกัน โดยมีนายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับพร้อมบุคลากรเทศบาล  ซึ่งทางเทศบาลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เรียนรู้การทำงานบนฐานการวิจัย ที่นอกจากจะมีบทบาทหลักในการสร้างฐานข้อมูลเมืองแล้ว การดำเนินงานครั้งนี้ยังช่วยพัฒนาบุคลากรเทศบาลให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาจริงฐานข้อมูลด้วย ซึ่ง ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ได้กล่าวกับนายกเทศมนตรีทั้งสองเทศบาลว่า คณะทำงานเข้าใจดีว่าการการยกระดับเทศบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอาจเป็นเรื่องใหม่  บุคลากรหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นชิน และอาจมีความกังวลในการแปรข้อมูลจากกระดาษเป็นดิจิทัล แต่ พมส. เน้นความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานข้อมูล โดยแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นนั้น จะมีการกำหนดผู้ที่มีอำนาจในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล และจะไม่มีการส่งข้อมูลให้แก่บุคคลที่สามโดยเด็ดขาด  ซึ่งนี่คือจุดแข็งของความร่วมมือในครั้งนี้  

นอกจากนี้ ทีมปฏิบัติการ พมส. ยังทำงานใกล้ชิดร่วมกับบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ทำให้ทราบว่าเทศบาลแต่ละแห่งมีบริบทที่ต่างกัน  จึงร่วมกันจัดทำ Data catalogue แพลตฟอร์มกลางให้กับเทศบาลทุกแห่ง โดยแต่ละเทศบาลสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาของระบบ หรือองค์ประกอบได้ตามความต้องการ และเทศบาลทุกแห่งสามารถส่งความต้องการการปรับปรุง Data catalogue นี้ไปยังทางบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด โดยตรง เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการในทันที

ในอนาคต แพลตฟอร์มทั้งหมดนี้จะพัฒนาเป็น National Data Platform ภายใต้ บพท. ที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกเทศบาลสู่ระดับภาคหรือประเทศ  จึงนับได้ว่า นี่คือการทำงานในรูปแบบ Bottom-Up โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง