พมส.1 รุ่นที่ 1 ประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ กับเทศบาลที่ได้รับทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน


หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ กับเทศบาลที่ได้รับทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน