นักวิจัยในโครงการการฯ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ ของเทศบาลนครนครสวรรค์ หลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย

นักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ ของเทศบาลนครนครสวรรค์ หลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย

          หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ของมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ก่อตั้งมูลนิธสิ่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้กำหนดจัดประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ กับเทศบาลที่ได้รับทุน ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสวรรค์ โดยมีคณะทำงานฯ จาก มูลนิธิส่งเสริมการปกครองอท้องถิ่น และบริษัท  AI & Robotics Ventures (ARV)  รวมถึงเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เข้าร่วม และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่หารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ ร่วมกับนักวิจัยในโครงการฯ รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ และภาคีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ซักซ้อมความเข้าใจ และตอบประเด็นซักถามและข้อหารือในประเด็นต่าง ก่อนการลงมือปฏิบัติการวิจัย

          สาระโดยสังเขปของการหารือกับ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครนครสวรรค์ คือ การทำฐานข้อมูลเมือง กระบวนการเขียนรายงานการวิจัย การต่อยอดจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ให้กลายเป็นสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลผู้สูงอายุ ข้อมูลจำนวนโรงเรียน ข้อมูลจำนวนครู ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลโรงแรม หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่จะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนเชิงพื้นที่ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ คนข้างนอกอยากเข้ามาลงทุน โดยการวิจัยในครั้งนี้ นักวิจัยโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ และบริษัท AI & Robotics Ventures (ARV) ถือเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการดำเนินโครงการวิจัยฯ โดยจะมีการนำเทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือออกแบบ แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง เพื่อการจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ