พมส.1 รุ่นที่ 1 ประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ ด้านภัยพิบัติ และสุขภาพกับเทศบาลที่ได้รับทุน

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ ด้านภัยพิบัติ และสุขภาพ กับเทศบาลที่ได้รับทุน