นักวิจัยในโครงการการฯ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ ของเทศบาลนครนครสวรรค์ หลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย

นักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการวิจัยฯ ของเทศบาลนครนครสวรรค์ หลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย